سینی کباب کوبیده لقمه زعفرانی

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

420

سینی جوجه کباب زعفرانی

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

450

سینی کباب برگ گوسفندی

یک پیرکس (7 تا 10 نفر)

630

سینی کباب میکس

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

570

زرشک پلو با مرغ

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

420

باقالی پلو با مرغ

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

450

مرصع پلو با مرغ

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

500

باقالی پلو با گوشت بره

یک پیرکس (8 تا 10 نفر)

680

باقالی پلو با ماهیچه کامل بره

یک پیرکس (8 تا 10 نفر)

720

خورشت آلو مرغ با برنج

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

450

خورشت مسما بادمجان با مرغ و برنج

یک پیرکس (7 تا 10 نفر)

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

260

350

خورشت فسنجان (مرغ) با برنج

یک پیرکس (7 تا 10 نفر)

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

350

450

خورشت فسنجان (گوشت قلقلی) با برنج

یک پیرکس (7 تا 10 نفر)

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

400

500

خورشت ( قورمه – قیمه – کرفس ) با برنج

یک پیرکس (7 تا 10 نفر)

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

260

350

ته چین مرغ

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

320

لوبیا پلو گوشت تکه ای

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

500

خوراک زبان با سس قارچ

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

650

بیف استراگانف

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

520

چیکن استراگانف

یک پیرکس (10 تا 12 نفر)

450

لازانیا

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

320

جوجه چینی با سس تارتار

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

380

کشک بادمجان – میرزا قاسمی

یک پیرکس (15 تا 20 نفر)

200

حلیم بادمجان

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

250

دلمه برگ مو

یک پیرکس (25 عدد)

300

کوفته

یک پیرکس بزرگ (12 تا 17 نفر)

280

سالاد الویه

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

250

سالاد ماکارونی

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

270

سالاد کرفس مخصوص

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

200

سالاد فصل ویژه

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

180

سالاد مخصوص میزبان با سس ویژه

یک پیرکس (12 تا 15 نفر)

220

چلو ساده زعفرانی

یک پیرکس بزرگ (12 تا 17 نفر)

160

باقالی پلو

یک پیرکس بزرگ (12 تا 17 نفر)

180

چلو مرصع (زعفران – زرشک – خلال پسته و بادام)

یک پیرکس بزرگ (12 تا 17 نفر)

230

کرم کارامل

یک ظرف (10 تا 12 نفر)

_

ژله طرح دار

یک ظرف (10 تا 12 نفر)

_

سرویس آشپز در محل و گارسون